NEWS AND PUBLICATIONS

Промени в ЗДДС, свързани с въвеждане на правилата на ЕС за дистанционни продажби

С Държавен вестник брой 104 от 2020 г. бяха въведени изменения в ЗДДС, целящи да имплементират правилата на ЕС относно дистанционните продажби на стоки и услуги, въведени за държавите членки с Директива 2017/ 2455 и Директива 2019/1995, които са част от ДДС пакета за електронна търговия. Промените обхващат следното: i) MOSS става OSS Mini One Stop Shop...
Read more

Относно условието в българското облигационно право

Може ли да бъде договорено прекратително условие, което да се изразява в действие или бездействие на страните по договора? Съгласно чл.9 ЗЗД: „Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави”. Следователно е възможно да бъде уговорено между страните, че ще бъде сключен договор...
Read more

ПРАВЕН БЮЛЕТИН II/2021

I. Закони и правилници за прилагането им Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари В ДВ бр. 7 от 2021 г. бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пази. В чл. 4 бе отменена т. 19, като по този начин търговците на едро отпаднаха...
Read more

ПРАВЕН БЮЛЕТИН – VII/2020

Нови противоепидемични мерки На 25.11.2020 г. бе издадена Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Със заповедта са въведени следните противоепидемични мерки: • Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. • Преустановява се провеждането в присъствена среда на...
Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency