NEWS AND PUBLICATIONS

ПРАВЕН БЮЛЕТИН II/2021

I. Закони и правилници за прилагането им Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари В ДВ бр. 7 от 2021 г. бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пази. В чл. 4 бе отменена т. 19, като по този начин търговците на едро отпаднаха...
Read more

ПРАВЕН БЮЛЕТИН – VII/2020

Нови противоепидемични мерки На 25.11.2020 г. бе издадена Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Със заповедта са въведени следните противоепидемични мерки: • Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. • Преустановява се провеждането в присъствена среда на...
Read more

ПРАВЕН БЮЛЕТИН – VI/2020

Закони и правилници за прилагането им Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс На 09.11.2020 г. в Държавен вестник бр. 98 бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. С изменението и допълнението на ГПК се въвежда видеоконференцията в съдебните заседания като способ за провеждането на същите, когато участник в процеса не...
Read more

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

На 21.10.2020 г. бе публикуван Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс със сигнатура 002-01-53. Със законопроекта се предвиждат: 1. Промени, свързани с доброволно деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск Проектът предвижда да се предостави възможност на задължените лица предварително да декларират конкретни данни в случаите на превоз на стоки, който започва...
Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency