NEWS AND PUBLICATIONS

Промени в ДОПК, свързани с отговорността на трети лица за данъчни и осигурителни задължения на юридически лица

Със Закона за изменение и допълнение на ДОПК, обнародван в ДВ бр. 63 от 04.08.2017 г., са направени промени с цел усъвършенстване и допълване на съществуващите разпоредби относно отговорността на трети лица, отнасяща се до непогасени данъци и осигурителни вноски на задължени юридически лица. Изменението на разпоредбата на чл. 19 и чл. 20 от ДОПК...
Read more

Проекто-промени в ЗДДС по отношение на възможността за корекция на данъчен кредит в някои случаи

В интернет страницата на Министерство на финансите са публикувани проекто-промените в данъчните закони за 2017 г. В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона на ЗИД на ЗАДС е предложено въвеждането на следната промяна в ЗДДС по отношение на възможността за корекция на данъчен кредит в следните случаи: А) при авансово плащане Получателят...
Read more

Проекто-промени в ЗДДС по отношение на комисионния договор

В интернет страницата на Министерство на финансите са публикувани проекто-промените в данъчните закони за 2017 г. В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона на ЗИД на ЗАДС е предложено въвеждането на следната промяна в ЗДДС по отношение на данъчното третиране на доставките при комисионен договор: 1. Когато комисионерът действа за сметка на комитента...
Read more

Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето

В Държавен вестник бр. 80 от 11.10.2016 г. е обнародван Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето. С него се въвежда забрана за носене на облекло, скриващо изцяло или отчасти лицето, на публични места на територията на Република България. Нарушенията се наказват с парична глоба. Разпоредбите на закона не се прилагат,...
Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency