Промени в ДОПК, свързани с автоматичния обмен на отчети по държави

Проекто-промените в ДОПК относно автоматичния обмен на отчети по държави за мултинационални групи предприятия, които оперират в рамките на няколко страни в ЕС, са приети от Народното събрание и са в сила считано от 04.08.2017 г. От 2017 г. НАП ще обменя информация с останалите данъчни администрации в ЕС за мултинационалните групи.

Едната група данни ще са за сключени споразумения за трансферни цени и обвързващи становища. С промени в ДОПК е въведена Директива 2015/2376/EU от 8 декември 2015 г. В България от тази мярка биха били засегнати основно чуждестранни групи, които действат в страната чрез техни местни дружества или производствени звена, при положение че чуждестранната централа или друг център в групата в чужбина е сключил споразумение за трансферни цени с чуждестранна данъчна администрация и това споразумение влияе върху ценовите нива на групата в България.

Друга промяна в тази посока е въвеждането на задължителен обмен между данъчните администрации в ЕС на отчети по държави (country-by-country reports – CbC отчети) за мултинационални групи, които оперират в рамките на няколко страни в ЕС. Това изискване се въвежда с Директива 2016/881 на Съвета на ЕС от 25 май 2016 г. Подобна информация ще са задължени да подават само групи, които имат общи консолидирани приходи в размер над 750 мил. евро (1.466 млрд. лв.) за данъчната година, предхождаща отчетната данъчна година, както е отразено в нейните консолидирани финансови отчети.

Първият отчет по държави трябва да бъде за финансовата 2016 г. и следва да бъде подаден до 31.12.2017 г. Отчетът по държави се предоставя на изпълнителния директор на НАП от крайно предприятие майка на МГП, което е местно лице за данъчни цели на Република България. Крайно предприятие майка на МГП, което е местно лице за данъчни цели на Република България, е съставно предприятие, което отговаря на следните критерии:
• съгласно счетоводното законодателство има задължение да съставя консолидиран финансов отчет за приходите на групата;
• няма друго предприятие на тази МГП, което пряко или косвено упражнява контрол в това предприятие.

В определени случаи когато крайното предприятие майка не е местно лице за данъчни цели на България, отчет по държави се подава от заместващо предприятие майка или съставно предприятие на групата. В случай, че приходите на даден международен концерн надхвърлят 750 мил. евро (1.466 млрд. лв.) и отчета по държави ще се подава от крайно предприятие майка, което е местно лице за данъчни цели на държава членка от ЕС, съставно предприятие, местно лице за данъчни цели в България, ще бъде задължено да подаде уведомление до изпълнителния директор на НАП по чл. 143ш ДОПК за предоставящото информация предприятие и държавата членка, съответно юрисдикцията, на която то е местно лице за данъчни цели. Срокът за подаване на уведомлението за финансовата 2016 г. е до 31.12.2017 г.

В ДОПК са предвидени административни санкции в следните размери:
• При непредставяне на отчет по държави в законоустановения срок – имуществена санкция в размер от 100 000 до 200 000 лв.,
• При непосочване или посочване на неверни или непълни данни или обстоятелства в отчета по държави – имуществена санкция в размер от 50 000 до 150 000 лв., а при повторно нарушение – от 100 000 до 250 000 лв.
• При неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 143ш ДОПК – имуществена санкция в размер от 50 000 до 150 000 лв., а при повторно нарушение – от 100 000 до 200 000 лв.

Comments are closed.

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency