Промени в ДОПК, свързани с отговорността на трети лица за данъчни и осигурителни задължения на юридически лица

Със Закона за изменение и допълнение на ДОПК, обнародван в ДВ бр. 63 от 04.08.2017 г., са направени промени с цел усъвършенстване и допълване на съществуващите разпоредби относно отговорността на трети лица, отнасяща се до непогасени данъци и осигурителни вноски на задължени юридически лица. Изменението на разпоредбата на чл. 19 и чл. 20 от ДОПК е от съществено значение за оптимизиране на производството и ясно дефиниране на предпоставките, които следва да бъдат доказани, за да се ангажира субсидирана отговорност по реда на ДОПК.

С новата редакция на чл. 19 от ДОПК се разширява кръгът на лицата, по отношение на които може да се ангажира отговорност. В този кръг попадат лица, които са упълномощени от управителя на юридическото лице да управляват цялостно дейността му, както и съдружниците, акционерите и лицата, които действат в скрито съучастие. На търговски пълномощник се приравняват:
• пълномощник, който макар да отговаря на условия, предвидени в Търговския закон относно търговските пълномощници, не получава възнаграждение.
• лице, което е действало без представителна власт, при положение че търговецът не се е противопоставил на действията му.

Към кръга от действия, които водят до ангажиране на отговорност на представителите на търговски дружества, са добавени следните:
• отчуждаване на предприятието на задълженото юридическо лице безвъзмездно или по значително по-ниски от пазарните цени,
• обременяване с тежести на имуществото на задълженото юридическо лице за обезпечаване на чужд дълг и осребряване на същото в полза на третото лице.

Мажоритарните собственици на капитала, включително мажоритарните съдружници или акционери, носят отговорност за увреждащи действия, когато същите са извършени в изпълнение на тяхно решение. Въведено е изрично уточнение горепосочените лица да притежават това качество към момента на възникване на задълженията на юридическото лице. Отговорността е ограничена до размера на направените плащания или съответно до размера, с който е намалено имуществото на юридическото лице. В този случай негласувалите съдружници/акционери и тези, които са гласували против съответното решение, са освободени от отговорност.

Предвидена е отговорност за непогасени задължения за данъци и осигурителни вноски в случай на недобросъвестно прехвърляне на притежавани от мажоритарни собственици на капитала дялове или акции с цел да загубят статута си на мажоритарни собственици. Отговорността е пропорционална на участието им в отчуждената част от капитала. Същата отговорност носят и миноритарни съдружници/акционери, ако те едновременно или последователно за период не по-дълъг от три месеца недобросъвестно прехвърлят дялове/акции, чиято обща сума формира мажоритарен дял. От отговорност се освобождават миноритарните акционери в публични дружества.

Въведена е отговорност за непогасени задължения за данъци и осигурителни вноски в случай, че лице, което в хипотезата на скрито съучастие, прикрива търговска дейност чрез неплатежоспособно юридическо лице.
В случай на скрито разпределение на печалба, което не е декларирано, собствениците на капитала, включително съдружниците или акционерите, които са получили скрито разпределение на печалба, отговарят за неплатените задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски на задълженото юридическо лице. Отговорността е до размера на полученото скрито разпределение на печалба.
Във всички алинеи е въведено изискването за наличие на недобросъвестно поведение от страна на отговорните лица. В ал. 5 на чл. 19 ДОПК „недобросъвестността” се дефинира чрез необорима презумпция. Недобросъвестно поведение е налице в следните два случая:
• когато действието е извършено след деклариране и/или установяване на задълженията – до една година от декларирането и/или издаването на акта за установяване на задължението,
• когато действието е извършено, след като е образувано производство по реда на ДОПК за контрол по спазване на данъчното и/или осигурителното законодателство – до 6 месеца от приключване на производството.

Comments are closed.

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency