Правен бюлетин

ПРАВЕН БЮЛЕТИН

I. Закони и правилници за прилагането им

Закон за изменение и допълнение на Закон за храните

В Държавен вестник брой 52 от 09.06.2020 г., бе публикуван нов Закон за храните, в сила от 09.06.2020 г.

С новия закон се въвеждат нови изисквания относно бизнес операторите, опериращи на българския пазар с храни. Въвеждат се регистрации на производители и дистрибутори на храни и безалкохолни напитки, както и техните обекти и превозни средства, в нарочни регистри, водени от Българска агенция за безопасност на храните.

Отличава се и въвеждане на забрана за онлайн търговия с бебешки храни и храни със специални медицински цели.

Законът въвежда гратисен период, в който бизнес операторите трябва да въведат търговската си дейност в съответствие със закона. Предвиждат се и набор от санкции в секцията на закона, касаеща административнонаказателните разпоредби.

Линк към закона:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=148698

Закон за изменение и допълнение на Закон за данък върху добавената стойност

В Държавен вестник брой 55 от 19.06. 2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.

С изменението се въведе редуцирана данъчна ставка от 9% за:
• настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани;
• доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание;
• ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128 от ЗДДС;
• храни, подходящи за бебета или за малки деца по приложение № 4 от закона;
• бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули по приложение № 4 от закона.
Предвидено е редуцираната данъчна ставка да се прилага от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2021 г.

Линк към закона:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=149040

II. Актуални законопроекти и дискусии

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

В сайта на Народното събрание е публикуван Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето.

Вносителите предлагат въвеждане на забрана да се продават енергийни напитки на лица под 18-годишна възраст. Въвежда се и рестрикция да не се продават енергийни напитки в помещенията на или в рамките на 50 метра от входните точки на учебни заведения с изключение на висшите учебни заведения.

Линк към законопроекта:
https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/157488/

III. Съдебни решение на български съдилища

В ДВ бр. 57 от 26.06.2020 г. е публикувано Решение № 10037 от 1 юли 2019 г. по административно дело № 10108 от 2017 г. на Върховен административен съд.

Делото е образувано по жалба на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) срещу чл. 87а от Правилника за прилагане на ЗДДС (изм., ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.). Навеждат се доводи за нищожност, а в условия на евентуалност – за незаконосъобразност, поради противоречие с материалноправните разпоредби и целта на закона. Според жалбоподателя не била спазена формата при издаването ѝ и били съществено нарушени административнопроцесуалните правила.
С решението си четвърто отделение на ВАС отменя разпоредбата на чл. 87а (нов – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.; изм., бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност като незаконосъобразна. Мотивира се с факта, че заинтересованите лица не са имали каквато и да е възможност да вземат отношение по новата редакция на текста, с което е ограничено правото им за участие в производството и възможността от защита в най-висока степен на правата и законните им интереси, свързани с определянето от страна на правоимащите държавни органи на начина, обема и размера на данъчно облагане на предлаганите от тях услуги. Административният орган е бил длъжен да приеме проекта такъв, какъвто е бил публикуван на 29.12.2016 г., или при необходимост от промяна на редакцията на текстовете да отлага решението си до изпълнение на процедурата по чл. 26, ал. 3 от ЗНА при всяко направено предложение за изменение в текста на оспорената разпоредба.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховния административен съд.

Линк към решението на ВАС:https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=149344

При възникнали въпроси във връзка с правния ни бюлетин или относно друга тема, която представлява интерес за Вас, можете да ни пишете на имейл адрес: office@taschevapartner.com.

Comments are closed.

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency