Договори

Едно от постоянните предизвикателства в стопанския живот е да се намери баланс между поемането на предприемаческа инициатива и създаването на надеждна и устойчива …

Търговско право

В динамиката на съвременния бизнес гъвкавостта на фирмената структура е от особено значение. Споделяме разбирането, че не съществува единен модел, подходящ за всички…

Недвижими имоти & Строителство

„Ташева и съдружници” работят в областта на недвижимите имоти и строителството от началото на процеса на приватизация на държавните предприятия и отварянето на българския…

Енергийно право

Предоставяме експертни съвети на клиенти, инвестиращи в енергийни проекти в България. Разполагаме с отличен опит при консултиране на проекти за възобновяеми източници…

Застрахователно право

Застрахователният пазар в България се развива с бързи темпове. Застрахователният бранш се регулира от много динамична и всеобхватна законодателна рамка и в тази връзка…

Промени в ЗДДС, свързани с въвеждане на правилата на ЕС  за дистанционни продажби

Промени в ЗДДС, свързани с въвеждане на правилата на ЕС за дистанционни продажби

С Държавен вестник брой 104 от 2020 г. бяха въведени изменения в ЗДДС, целящи да имплементират правилата на ЕС относно дистанционните продажби на стоки и услуги, въведени за държавите членки с Директива 2017/ 2455 и Директива 2019/1995, които са част от ДДС пакета за електронна търговия. Промените обхващат следното: i) MOSS става OSS Mini One Stop Shop режимът (MOSS) бе разширен до One Stop Shop режим (OSS). Тази промяна води до прилагане на режима за данъчно облагане в една държава членка на ЕС на всички услуги, предоставени от едно данъчно задължено лице на данъчно незадължени лица, установени в други държави Continue Reading

Относно условието в българското облигационно право

Относно условието в българското облигационно право

Може ли да бъде договорено прекратително условие, което да се изразява в действие или бездействие на страните по договора? Съгласно чл.9 ЗЗД: „Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави”. Следователно е възможно да бъде уговорено между страните, че ще бъде сключен договор под прекратително условие, което да се изразява в действие или бездействие на страните, доколкото не съществува императивна правна норма, която да постановява противното. Въпросът с противоречието на добрите нрави при сключване на договори под условие, било то отлагателно или прекратително, е засегнат в Решение Continue Reading

ПРАВЕН БЮЛЕТИН II/2021

ПРАВЕН БЮЛЕТИН II/2021

I. Закони и правилници за прилагането им Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари В ДВ бр. 7 от 2021 г. бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пази. В чл. 4 бе отменена т. 19, като по този начин търговците на едро отпаднаха от задължените субекти по ЗМИП. II. Актуални законопроекти и дискусии Законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане В Законопроект допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 Continue Reading

ПРАВЕН БЮЛЕТИН – VII/2020

ПРАВЕН БЮЛЕТИН – VII/2020

Нови противоепидемични мерки На 25.11.2020 г. бе издадена Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Със заповедта са въведени следните противоепидемични мерки: • Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. • Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи. • Присъственият учебен процес във висшите училища се преустановява. Допуска се само провеждането на държавните изпити за придобиване на специалност Continue Reading

Членство

Партньорства

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency