Договори

Едно от постоянните предизвикателства в стопанския живот е да се намери баланс между поемането на предприемаческа инициатива и създаването на надеждна и устойчива …

Търговско право

В динамиката на съвременния бизнес гъвкавостта на фирмената структура е от особено значение. Споделяме разбирането, че не съществува единен модел, подходящ за всички…

Недвижими имоти & Строителство

„Ташева и съдружници” работят в областта на недвижимите имоти и строителството от началото на процеса на приватизация на държавните предприятия и отварянето на българския…

Енергийно право

Предоставяме експертни съвети на клиенти, инвестиращи в енергийни проекти в България. Разполагаме с отличен опит при консултиране на проекти за възобновяеми източници…

Застрахователно право

Застрахователният пазар в България се развива с бързи темпове. Застрахователният бранш се регулира от много динамична и всеобхватна законодателна рамка и в тази връзка…

ПРАВЕН БЮЛЕТИН II/2021

ПРАВЕН БЮЛЕТИН II/2021

I. Закони и правилници за прилагането им Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари В ДВ бр. 7 от 2021 г. бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пази. В чл. 4 бе отменена т. 19, като по този начин търговците на едро отпаднаха от задължените субекти по ЗМИП. II. Актуални законопроекти и дискусии Законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане В Законопроект допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 Continue Reading

ПРАВЕН БЮЛЕТИН – VII/2020

ПРАВЕН БЮЛЕТИН – VII/2020

Нови противоепидемични мерки На 25.11.2020 г. бе издадена Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Със заповедта са въведени следните противоепидемични мерки: • Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. • Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи. • Присъственият учебен процес във висшите училища се преустановява. Допуска се само провеждането на държавните изпити за придобиване на специалност Continue Reading

ПРАВЕН БЮЛЕТИН – VI/2020

ПРАВЕН БЮЛЕТИН – VI/2020

Закони и правилници за прилагането им Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс На 09.11.2020 г. в Държавен вестник бр. 98 бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. С изменението и допълнението на ГПК се въвежда видеоконференцията в съдебните заседания като способ за провеждането на същите, когато участник в процеса не може да присъства в съдебна зала. Чрез видеоконференция: • е възможно да участва страна в процеса; • е възможно преводач или тълковник може да извършва действия; • е възможно да се събират доказателства. Със ЗИД на ГПК се дава и легална дефиниция за Continue Reading

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

На 21.10.2020 г. бе публикуван Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс със сигнатура 002-01-53. Със законопроекта се предвиждат: 1. Промени, свързани с доброволно деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск Проектът предвижда да се предостави възможност на задължените лица предварително да декларират конкретни данни в случаите на превоз на стоки, който започва от територията на друга държава – членка на Европейския съюз, и завършва на територията на страната или започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава членка. 2. Промени, свързани с компетентността на органите на НАП. Със законопроекта Continue Reading

Членство

Партньорства

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency