Договори

Едно от постоянните предизвикателства в стопанския живот е да се намери баланс между поемането на предприемаческа инициатива и създаването на надеждна и устойчива …

Търговско право

В динамиката на съвременния бизнес гъвкавостта на фирмената структура е от особено значение. Споделяме разбирането, че не съществува единен модел, подходящ за всички…

Недвижими имоти & Строителство

„Ташева и съдружници” работят в областта на недвижимите имоти и строителството от началото на процеса на приватизация на държавните предприятия и отварянето на българския…

Енергийно право

Предоставяме експертни съвети на клиенти, инвестиращи в енергийни проекти в България. Разполагаме с отличен опит при консултиране на проекти за възобновяеми източници…

Застрахователно право

Застрахователният пазар в България се развива с бързи темпове. Застрахователният бранш се регулира от много динамична и всеобхватна законодателна рамка и в тази връзка…

Изисквания за документация при трансферно ценообразуване във връзка с контролирани сделки

Изисквания за документация при трансферно ценообразуване във връзка с контролирани сделки

На 05.11.2018 г. Министерство на финансите предложи законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Законопроектът цели въвеждане на Мярка 13 от Плана за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (т. нар. BEPS мерки), разработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Предвиждат се задължения, отнасящи се за местни и чуждестранни юридически данъчнозадължени лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност в страната, и които осъществяват т. нар. „контролирани сделки” на територията на страната – т.е. имат търговски и финансови взаимоотношения със свързани за тях лица. За тези взаимоотношения Continue Reading

Промени в ДОПК, свързани с автоматичния обмен на отчети по държави

Промени в ДОПК, свързани с автоматичния обмен на отчети по държави

Проекто-промените в ДОПК относно автоматичния обмен на отчети по държави за мултинационални групи предприятия, които оперират в рамките на няколко страни в ЕС, са приети от Народното събрание и са в сила считано от 04.08.2017 г. От 2017 г. НАП ще обменя информация с останалите данъчни администрации в ЕС за мултинационалните групи. Едната група данни ще са за сключени споразумения за трансферни цени и обвързващи становища. С промени в ДОПК е въведена Директива 2015/2376/EU от 8 декември 2015 г. В България от тази мярка биха били засегнати основно чуждестранни групи, които действат в страната чрез техни местни дружества или производствени Continue Reading

Промени в ДОПК, свързани с отговорността на трети лица за данъчни и осигурителни задължения на юридически лица

Промени в ДОПК, свързани с отговорността на трети лица за данъчни и осигурителни задължения на юридически лица

Със Закона за изменение и допълнение на ДОПК, обнародван в ДВ бр. 63 от 04.08.2017 г., са направени промени с цел усъвършенстване и допълване на съществуващите разпоредби относно отговорността на трети лица, отнасяща се до непогасени данъци и осигурителни вноски на задължени юридически лица. Изменението на разпоредбата на чл. 19 и чл. 20 от ДОПК е от съществено значение за оптимизиране на производството и ясно дефиниране на предпоставките, които следва да бъдат доказани, за да се ангажира субсидирана отговорност по реда на ДОПК. С новата редакция на чл. 19 от ДОПК се разширява кръгът на лицата, по отношение на които Continue Reading

Проекто-промени в ЗДДС по отношение на възможността за корекция на данъчен кредит в някои случаи

Проекто-промени в ЗДДС по отношение на възможността за корекция на данъчен кредит в някои случаи

В интернет страницата на Министерство на финансите са публикувани проекто-промените в данъчните закони за 2017 г. В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона на ЗИД на ЗАДС е предложено въвеждането на следната промяна в ЗДДС по отношение на възможността за корекция на данъчен кредит в следните случаи: А) при авансово плащане Получателят по доставката е длъжен да коригира ползвания данъчен кредит по фактура, която документира авансово плащане, когато доставката е развалена и доставчикът е пропуснал да издаде кредитно известие за това. Изискването не зависи от това дали доставчикът е върнал авансовото плащане. Б) при унищожаване, липси и брак на стока Continue Reading

Членство

Партньорства

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency