Договори

Едно от постоянните предизвикателства в стопанския живот е да се намери баланс между поемането на предприемаческа инициатива и създаването на надеждна и устойчива …

Търговско право

В динамиката на съвременния бизнес гъвкавостта на фирмената структура е от особено значение. Споделяме разбирането, че не съществува единен модел, подходящ за всички…

Недвижими имоти & Строителство

„Ташева и съдружници” работят в областта на недвижимите имоти и строителството от началото на процеса на приватизация на държавните предприятия и отварянето на българския…

Енергийно право

Предоставяме експертни съвети на клиенти, инвестиращи в енергийни проекти в България. Разполагаме с отличен опит при консултиране на проекти за възобновяеми източници…

Застрахователно право

Застрахователният пазар в България се развива с бързи темпове. Застрахователният бранш се регулира от много динамична и всеобхватна законодателна рамка и в тази връзка…

COVID-19

COVID-19

След приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. за дружествата от групата ХХХ ООД в България се пораждат следните правни последици за времето на извънредното положение. 1) През времето на извънредно положение всички парични задължения на трети лица към ХХХ ООД остават в сила и тяхното плащане се дължи. Но ако клиентът е изпаднал в забава с дължимо към ХХХ ООД плащане, през периода на извънредното положение ХХХ ООД няма право: o да начислява лихви или неустойки за забавата, o да прекратява договора предсрочно Continue Reading

Изисквания за документация при трансферно ценообразуване във връзка с контролирани сделки

Изисквания за документация при трансферно ценообразуване във връзка с контролирани сделки

На 05.11.2018 г. Министерство на финансите предложи законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Законопроектът цели въвеждане на Мярка 13 от Плана за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (т. нар. BEPS мерки), разработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Предвиждат се задължения, отнасящи се за местни и чуждестранни юридически данъчнозадължени лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност в страната, и които осъществяват т. нар. „контролирани сделки” на територията на страната – т.е. имат търговски и финансови взаимоотношения със свързани за тях лица. За тези взаимоотношения Continue Reading

Промени в ДОПК, свързани с автоматичния обмен на отчети по държави

Промени в ДОПК, свързани с автоматичния обмен на отчети по държави

Проекто-промените в ДОПК относно автоматичния обмен на отчети по държави за мултинационални групи предприятия, които оперират в рамките на няколко страни в ЕС, са приети от Народното събрание и са в сила считано от 04.08.2017 г. От 2017 г. НАП ще обменя информация с останалите данъчни администрации в ЕС за мултинационалните групи. Едната група данни ще са за сключени споразумения за трансферни цени и обвързващи становища. С промени в ДОПК е въведена Директива 2015/2376/EU от 8 декември 2015 г. В България от тази мярка биха били засегнати основно чуждестранни групи, които действат в страната чрез техни местни дружества или производствени Continue Reading

Промени в ДОПК, свързани с отговорността на трети лица за данъчни и осигурителни задължения на юридически лица

Промени в ДОПК, свързани с отговорността на трети лица за данъчни и осигурителни задължения на юридически лица

Със Закона за изменение и допълнение на ДОПК, обнародван в ДВ бр. 63 от 04.08.2017 г., са направени промени с цел усъвършенстване и допълване на съществуващите разпоредби относно отговорността на трети лица, отнасяща се до непогасени данъци и осигурителни вноски на задължени юридически лица. Изменението на разпоредбата на чл. 19 и чл. 20 от ДОПК е от съществено значение за оптимизиране на производството и ясно дефиниране на предпоставките, които следва да бъдат доказани, за да се ангажира субсидирана отговорност по реда на ДОПК. С новата редакция на чл. 19 от ДОПК се разширява кръгът на лицата, по отношение на които Continue Reading

Членство

Партньорства

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency