Договори

Едно от постоянните предизвикателства в стопанския живот е да се намери баланс между поемането на предприемаческа инициатива и създаването на надеждна и устойчива …

Търговско право

В динамиката на съвременния бизнес гъвкавостта на фирмената структура е от особено значение. Споделяме разбирането, че не съществува единен модел, подходящ за всички…

Недвижими имоти & Строителство

„Ташева и съдружници” работят в областта на недвижимите имоти и строителството от началото на процеса на приватизация на държавните предприятия и отварянето на българския…

Енергийно право

Предоставяме експертни съвети на клиенти, инвестиращи в енергийни проекти в България. Разполагаме с отличен опит при консултиране на проекти за възобновяеми източници…

Застрахователно право

Застрахователният пазар в България се развива с бързи темпове. Застрахователният бранш се регулира от много динамична и всеобхватна законодателна рамка и в тази връзка…

Проекто-промени в ЗДДС по отношение на възможността за корекция на данъчен кредит в някои случаи

Проекто-промени в ЗДДС по отношение на възможността за корекция на данъчен кредит в някои случаи

В интернет страницата на Министерство на финансите са публикувани проекто-промените в данъчните закони за 2017 г. В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона на ЗИД на ЗАДС е предложено въвеждането на следната промяна в ЗДДС по отношение на възможността за корекция на данъчен кредит в следните случаи: А) при авансово плащане Получателят по доставката е длъжен да коригира ползвания данъчен кредит по фактура, която документира авансово плащане, когато доставката е развалена и доставчикът е пропуснал да издаде кредитно известие за това. Изискването не зависи от това дали доставчикът е върнал авансовото плащане. Б) при унищожаване, липси и брак на стока Continue Reading

Проекто-промени в ЗДДС по отношение на комисионния договор

Проекто-промени в ЗДДС по отношение на комисионния договор

В интернет страницата на Министерство на финансите са публикувани проекто-промените в данъчните закони за 2017 г. В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона на ЗИД на ЗАДС е предложено въвеждането на следната промяна в ЗДДС по отношение на данъчното третиране на доставките при комисионен договор: 1. Когато комисионерът действа за сметка на комитента във връзка с продажба: А) Данъчното събитие се определя по общите правила, но не може да бъде по-късно от датата на извършената продажба на третото лице; Б) Данъчната основа е данъчната основа на доставката между комисионера и третото лицае, намалена с възнаграждението на комисионера; 2. Когато комисионерът Continue Reading

Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето

Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето

В Държавен вестник бр. 80 от 11.10.2016 г. е обнародван Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето. С него се въвежда забрана за носене на облекло, скриващо изцяло или отчасти лицето, на публични места на територията на Република България. Нарушенията се наказват с парична глоба. Разпоредбите на закона не се прилагат, ако носенето на облеклото се налага по здравословни причини, от характера на упражняваната професия, в рамките на спортни, културни и образователни или други подобни прояви, в молитвените домове на регистрираните вероизповедания и когато със закон е установено друго.

Проекто-промени в ЗДДС по отношение на лизинговите договори

Проекто-промени в ЗДДС по отношение на лизинговите договори

В интернет страницата на Министерство на финансите са публикувани проекто-промените в данъчните закони за 2017 г. В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона на ЗИД на ЗАДС е предложено въвеждането на следната промяна по отношение на лизинговите договори в ЗДДС: Лизинговите договори ще бъдат облагани с ДДС като доставка на стоки, когато: – Договорът за лизинг предвижда прехвърляне на всички рискове и изгоди от собствеността върху стоката; – В края на договора е предвидено да се прехвърли собствеността на лизингополучателя; – Настоящата стойност на сбора от вноските по договора за лизинг, с изключение на лихвата, е практически идентична на пазарната Continue Reading

Членство

Партньорства

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency