Договори

Едно от постоянните предизвикателства в стопанския живот е да се намери баланс между поемането на предприемаческа инициатива и създаването на надеждна и устойчива …

Търговско право

В динамиката на съвременния бизнес гъвкавостта на фирмената структура е от особено значение. Споделяме разбирането, че не съществува единен модел, подходящ за всички…

Недвижими имоти & Строителство

„Ташева и съдружници” работят в областта на недвижимите имоти и строителството от началото на процеса на приватизация на държавните предприятия и отварянето на българския…

Енергийно право

Предоставяме експертни съвети на клиенти, инвестиращи в енергийни проекти в България. Разполагаме с отличен опит при консултиране на проекти за възобновяеми източници…

Застрахователно право

Застрахователният пазар в България се развива с бързи темпове. Застрахователният бранш се регулира от много динамична и всеобхватна законодателна рамка и в тази връзка…

ПРАВЕН БЮЛЕТИН – Бр. IV/2020 г.

ПРАВЕН БЮЛЕТИН – Бр. IV/2020 г.

I. Закони и правилници за прилагането им Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта В ДВ брой 69 от 04.082020г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта. Промените са значителни и могат да се обособят в няколко направления. Най-същественото изменение е, че се закрива Държавната комисия по хазарта и функциите и ще поеме изпълнителният директор на Национална агенция по приходите. Неговите правомощия са главно в сферата на лицензирането и организирането на работата на контролните органи, а общият контрол на изпълняването на изискванията на закона ще се осъществява от служителите на агенцията чрез проверки. На Continue Reading

ПРАВЕН БЮЛЕТИН

ПРАВЕН БЮЛЕТИН

I. Решения на Съда на Европейския съюз Решение на Съда на Европейския съюз от 25.06.2020 г. по дела C-762/18 и C‑37/19 С Решение от 25.06.2020 г. Съдът на Европейския съюз постанови решение по дела C-762/18 и C‑37/19, по смисъла на което работник, който е уволнен незаконно, а по-късно е възстановен на работа в съответствие с националното право вследствие на отмяната на уволнението му със съдебно решение, има право на платен годишен отпуск за периода от датата на уволнението до датата на възстановяването му на работа. Същият този работник има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за периода Continue Reading

Правен бюлетин

Правен бюлетин

ПРАВЕН БЮЛЕТИН I. Закони и правилници за прилагането им Закон за изменение и допълнение на Закон за храните В Държавен вестник брой 52 от 09.06.2020 г., бе публикуван нов Закон за храните, в сила от 09.06.2020 г. С новия закон се въвеждат нови изисквания относно бизнес операторите, опериращи на българския пазар с храни. Въвеждат се регистрации на производители и дистрибутори на храни и безалкохолни напитки, както и техните обекти и превозни средства, в нарочни регистри, водени от Българска агенция за безопасност на храните. Отличава се и въвеждане на забрана за онлайн търговия с бебешки храни и храни със специални медицински Continue Reading

COVID-19

COVID-19

След приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. за дружествата от групата ХХХ ООД в България се пораждат следните правни последици за времето на извънредното положение. 1) През времето на извънредно положение всички парични задължения на трети лица към ХХХ ООД остават в сила и тяхното плащане се дължи. Но ако клиентът е изпаднал в забава с дължимо към ХХХ ООД плащане, през периода на извънредното положение ХХХ ООД няма право: o да начислява лихви или неустойки за забавата, o да прекратява договора предсрочно Continue Reading

Членство

Партньорства

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency