ПРАВЕН БЮЛЕТИН – Бр. IV/2020 г.

I. Закони и правилници за прилагането им

Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта

В ДВ брой 69 от 04.082020г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта. Промените са значителни и могат да се обособят в няколко направления.
Най-същественото изменение е, че се закрива Държавната комисия по хазарта и функциите и ще поеме изпълнителният директор на Национална агенция по приходите. Неговите правомощия са главно в сферата на лицензирането и организирането на работата на контролните органи, а общият контрол на изпълняването на изискванията на закона ще се осъществява от служителите на агенцията чрез проверки. На НАП се възлага и да води регистър с информация за организаторите на хазартни игри, лицензите и решенията на директора.
Големи промени има и по въпроса с лицензирането. Едноличните търговци вече не могат да имат лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати. Това право имат акционерните дружества и дружествата с ограничена отговорност, те обаче трябва да имат капитал 1 500 000 лв. за казино и 500 000лв. за игрална зала. Промени има и в държавните такси за издаването на лиценз, като за казино е 100 000лв. за срок от 5г. и 200 000лв. за срок от 10г., при игралните зали таксата за 5г. е 25 000лв. или 50 000 в зависимост от броя жителите на населеното място, в което се намират, и 100 000лв. за срок от 10г. Още една промяна има изискванията за инвестиране- до 6 месеца след издаването на лиценза трябва да бъдат доказани пред НАП инвестиции в размера на 2 500 000лв. за организатори на залагания на спортни събития,
1 000 000 лв. за казина, 250 000 лв. за игрални зали с автомати и организатори на томболи и лотарийни игри.
Въведени са още няколко новости във връзка с ограничаването на разпространението на хазарта в чл. 10б, 10в, 10г, 10д от закона. Във всички обекти, в които се организират хазартни дейности, се поставят на видно място съобщения за опасността от възникване на хазартна зависимост и възможностите за консултиране при такава. Създава се регистър, воден от НАП, който да съдържа информация относно лицата с проблеми с хазарта, като организаторите на хазартни игри са длъжни да не допускат последните до в участие в хазартни игри.

II. Актуални законопроекти и дискусии

План за
Справедливо и опростено данъчно облагане

Европейската комисия прие нов данъчен пакет, за да гарантира, че данъчната политика на ЕС подпомага икономическото възстановяване и дългосрочния растеж на Европа. Пакетът се основава на двата стълба — справедливост и опростеност. Справедливото данъчно облагане остава основен приоритет за Европейската комисия като средство за защита на публичните приходи, което ще играе важна роля за икономическото възстановяване на ЕС в краткосрочен план и за просперитета на Съюза в дългосрочен план.

Целта на приетите мерки е да се повиши данъчната справедливост чрез засилване на борбата с данъчните злоупотреби, ограничаване на нелоялната данъчна конкуренция и увеличаване на данъчната прозрачност. Успоредно с това пакетът е насочен към опростяване на данъчните правила и процедури, за да се подобри средата за предприятията в целия ЕС. Това включва премахването на данъчните пречки и административната тежест за данъкоплатците в много сектори, така че предприятията да могат по-лесно да процъфтяват и да се разрастват на единния пазар.

Данъчният пакет се състои от три отделни, но свързани инициативи:

 В Плана за действие в областта на данъчното облагане са представени 25 отделни действия за опростяване на данъчното облагане, така че то да стане по-справедливо и по-добре адаптирано към съвременната икономика през следващите години. Тези действия ще улеснят честните данъкоплатци чрез премахване на пречките на всеки етап — от регистрацията до докладването, плащането, проверката и уреждането на спорове. Планът за действие ще помогне на държавите членки да използват потенциала на данните и новите технологии, да подобрят борбата с данъчните измами, да подобрят спазването на законодателството и да намалят административната тежест.
 С предложението относно административно сътрудничество (Директива относно административното сътрудничество — ДАС 7) се разширяват правилата на ЕС за прозрачност в областта на данъчното облагане, за да обхванат цифровите платформи, така че търговците на стоки или услуги на платформи също да плащат своя справедлив дял от данъците. Това ново предложение ще гарантира, че държавите членки извършват автоматичен обмен на информация относно приходите, генерирани от продавачите на онлайн платформи. С предложението също така се укрепват и изясняват правилата в други области, в които държавите членки работят заедно за борба с данъчните злоупотреби, например чрез съвместни данъчни одити.
 Съобщението относно доброто управление в областта на данъчното облагане се съсредоточава върху насърчаването на справедливото данъчно облагане и ограничаването на нелоялната данъчна конкуренция в ЕС и в международен план. За тази цел Комисията предлага реформа на Кодекса за поведение, който се занимава с данъчната конкуренция и се стреми да разреши проблема с вредните данъчни практики в ЕС. Чрез съобщението се предлагат и подобрения в списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие, в който попадат държави извън ЕС, които отказват да спазват международно приетите стандарти. Засега това насърчаваше третите държави да приемат стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане, но е необходимо да се направи повече. В съобщението се очертава и подходът на ЕС за съвместна работа с развиващите се страни в областта на данъчното облагане в съответствие с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

Целият текст на плана можете да намерите на следния адрес:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf

Comments are closed.

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency