ПРАВЕН БЮЛЕТИН II/2021

I. Закони и правилници за прилагането им

Закон за изменение и допълнение на
Закона за мерките срещу изпиране на пари

В ДВ бр. 7 от 2021 г. бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пази.

В чл. 4 бе отменена т. 19, като по този начин търговците на едро отпаднаха от задължените субекти по ЗМИП.

II. Актуални законопроекти и дискусии

Законопроект за допълнение на
Закона за корпоративното подоходно облагане

В Законопроект допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, публикуван на 29.01.2021 г., е предвидено изменение в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Текстът на законопроекта предвижда създаването на нов чл. 78а, съгласно който новоучредените през 2020 г. данъчно задължени лица да не правят авансови вноски за корпоративен данък

през 2021 г. Изключение ще правят данъчнозадължени лица, новоучредени през 2020 г., но в резултат на преобразуване по реда на Търговския закон, които правят тримесечни авансови вноски за корпоративен данък през 2021 г.

III. Подзаконови нормативни актове

Изменения в Наредба Н-18 бяха предложени

Измененията в чл. 118 от ЗДДС, обнародвани в Държавен вестник, бр. 104 от 2020 г., отмениха задължението на търговците, отчитащи продажбите чрез фискален бон и използващи софтуер за управление на продажбите в търговските си обекти (СУПТО), да ползват само софтуер, включен в публичния списък на НАП. Вместо това, промени в закона предвиждат известни облекчения за данъчнозадължените лица, избрали да ползват, накратко казано, регистриран софтуер.

Предложените промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин произтичат основно от измененията в чл. 118 от ЗДДС.

При възникнали въпроси във връзка с правния ни бюлетин или относно друга тема, която представлява интерес за Вас, можете да ни пишете на имейл адрес: office@taschevapartner.com.

Comments are closed.

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency