ПРАВЕН БЮЛЕТИН – V/2020

ПРАВЕН БЮЛЕТИН
Бр. V/2020 г.

I. Международни актове

Регламент (ЕС) 2020/1434 на Комисията от 9 октомври 2020 година

В Официалния вестник на ЕС бе публикуван Регламент (ЕС) 2020/1434 на Комисията от 9 октомври 2020 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета, във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 16.

Накратко, съгласно изменението в МСФО 16, въведено с Регламент 2020/1434, лизингополучателят ще може да избере да не преценява дали дадена отстъпка по наем, породена като пряко следствие от пандемията от Covid-19, която отговаря на условията по параграф 46Б, е изменение на лизинговия договор.

Дружествата прилагат измененията в МСФО 16 Лизинг от 01.06.2020 г. за финансовите години, започващи на или след 01.01.2020 г.

II. Решения на Съда на Европейския съюз
Решение на СЕС по
Дело C 528/19

На 08.10.2020 г. Съдът на Европейския съюз издаде свое решение по дело c-528/19.

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 5, параграф 6 и член 17, параграф 2, буква а) от Шеста директива 77/388/ЕИО.

Запитването е отправено в рамките на спор между Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG и Данъчна администрация Y, Германия, относно отказ за приспадане на платения по получени доставки ДДС за извършването на строителни работи по разширяване на общински път.

Съгласно решението на СЕС, данъчнозадължено лице има право на приспадане на платения данък върху добавената стойност по получените доставки за строителните работи по разширяване на общински път, извършени в полза на община, когато този път се използва както от данъчнозадълженото лице в рамките на икономическата му дейност, така и за обществено ползване, стига тези работи по разширяване да не надхвърлят необходимото, за да се позволи на данъчнозадълженото лице да упражнява своята икономическа дейност, и разходите по извършването им да са включени в цената на извършените от същото данъчнозадължено лице доставки.

III. Подзаконови нормативни актове

Нови прагове за деклариране в Интрастат

Със своя заповед № РД-05-918/20.10.2020 г. Председателят на Националния статистически институт определи нови прагове за деклариране в системата „Интрастат“ през 2021 г., а именно:
• За поток „Изпращания“ – 270 000 лева;
• За поток „Получавания“ – 430 000 лева.
Също така, със заповедта са определени и прагове за статистическа стойност по системата „Интрастат“ за 2021 г., както следва:
• За поток „Изпращания“ – 14 700 000 лева;
• За поток „Получавания“ – 7 300 000 лева.

IV. Актуални законопроекти и дискусии

Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

На 21.10.2020 г. бе публикуван Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно осигурителния процесуален кодекс.

Със законопроекта се предвиждат:
1. Промени, свързани с доброволно деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск
2. Промени, свързани с компетентността на органите на НАП.
3. Промени, свързани с конституиране на представител в производствата по ДОПК, когато страна е юридическо лице, и спиране на производствата при смърт или липса на представляващ юридическото лице
4. Промени, свързани с електронните документи и връчване на съобщения в административните производства по ДОПК.
5. Промени, свързани с удостоверенията относно законодателството в областта на социалната сигурност.
6. Промяна, свързана с Решение на Съда на Европейския съюз от 25 юли 2018 г. по Дело С-553/16 г.
7. Промени, свързани с обезпечаването и събирането на публични вземания.
8. Промени, свързани с давностните срокове по отношение на публични вземания.
9. Промени в административнонаказателните разпоредби.
10. Други промени, свързани с принудителното изпълнение, ревизионните производства и компетентността на органите на НАП.

При възникнали въпроси във връзка с правния ни бюлетин или относно друга тема, която представлява интерес за Вас, можете да ни пишете на имейл адрес: office@taschevapartner.com.

Comments are closed.

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency