ПРАВЕН БЮЛЕТИН – VI/2020

Закони и правилници за прилагането им

Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

На 09.11.2020 г. в Държавен вестник бр. 98 бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.

С изменението и допълнението на ГПК се въвежда видеоконференцията в съдебните заседания като способ за провеждането на същите, когато
участник в процеса не може да присъства в съдебна зала.

Чрез видеоконференция:
• е възможно да участва страна в процеса;
• е възможно преводач или тълковник може да извършва действия;
• е възможно да се събират доказателства.

Със ЗИД на ГПК се дава и легална дефиниция за видеоконференция.

Също така, със заключителните разпоредби на ЗИД на ГПК се въвежда възможността за използване на видеоконференция и в Административнопроцесуалния кодекс, както и в Наказателно-процесуалния кодекс.

Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

На 09.11.2020 г. в Държавен вестник бр. 98 бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

Въвеждат се следните положения:
• Органите на съдебната власт могат да предприемат всякакви мерки, целящи опазването живота и здравето на участниците в производствата и делата;
• Откритите съдебни заседания могат да бъдат отлагани еднократно, за не повече от 14 дни;
• Въвежда се възможност за връчване на съобщения и книжа по електронен път;
• Съдът може да отложи дело, ако страна или неин представител са под карантина, изолация, болнично лечение или по отношение на същите са приложени други принудителни административни мерки по Закона за здравето във връзка със заболяване от Covid-19;
• Работник или служител, който е близък контактен по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19, преминава към работа от разстояние или надомна работа, ако работата позволява това, за определения в акта срок, като писмено декларира пред работодателя, съответно органа по назначаване настъпилото обстоятелство. Условията и редът за преминаване, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване.
• Удължава се срока на валидност на личните карти и паспорти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г. със шест месеца;
• Службите за административен контрол на чужденците може да продължат пребиваването с три месеца на лицата, които са влезли на територията на Република България при условията на безвизов режим за краткосрочно пребиваване, както и на лицата, които са влезли с виза за краткосрочно пребиваване. Лицата имат право да кандидатстват за продължаване на разрешения срок на пребиваване с три месеца по хуманитарни причини или поради извънредни обстоятелства. Заявлението за продължаване на разрешения срок на пребиваване се подава до службите за административен контрол на чужденците по местопребиваване на кандидатите.

При възникнали въпроси във връзка с правния ни бюлетин или относно друга тема, която представлява интерес за Вас, можете да ни пишете на имейл адрес: office@taschevapartner.com.

Comments are closed.

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency