Проекто-промени в ЗДДС по отношение на комисионния договор

В интернет страницата на Министерство на финансите са публикувани проекто-промените в данъчните закони за 2017 г. В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона на ЗИД на ЗАДС е предложено въвеждането на следната промяна в ЗДДС по отношение на данъчното третиране на доставките при комисионен договор:

1. Когато комисионерът действа за сметка на комитента във връзка с продажба:
А) Данъчното събитие се определя по общите правила, но не може да бъде по-късно от датата на извършената продажба на третото лице;
Б) Данъчната основа е данъчната основа на доставката между комисионера и третото лицае, намалена с възнаграждението на комисионера;

2. Когато комисионерът действа за сметка на комитента във връзка с покупка:
А) Данъчното събитие се определя по общите правила, но не може да бъде по-рано от дата на покупката от третото лице;
Б) Данъчната основа е равна на данъчната основа на доставката между комисионера и третото лице, увеличена с възнаграждението на комисионера.


Доставката на услуга между комисионерът и комитента не се третира като самостоятелна доставка, а се приспада от данъчната основа на доставката между комисионера и комитента.

Comments are closed.

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency