Промени в ЗДДС, свързани с въвеждане на правилата на ЕС за дистанционни продажби

С Държавен вестник брой 104 от 2020 г. бяха въведени изменения в ЗДДС, целящи да имплементират правилата на ЕС относно дистанционните продажби на стоки и услуги, въведени за държавите членки с Директива 2017/ 2455 и Директива 2019/1995, които са част от ДДС пакета за електронна търговия.

Промените обхващат следното:

i) MOSS става OSS

Mini One Stop Shop режимът (MOSS) бе разширен до One Stop Shop режим (OSS). Тази промяна води до прилагане на режима за данъчно облагане в една държава членка на ЕС на всички услуги, предоставени от едно данъчно задължено лице на данъчно незадължени лица, установени в други държави членки.

До обнародване на промените, такава възможност националното ни законодателство предоставяше само на данъчно задължени лица, доставящи далекосъобщителни услуги, услуги за радио и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, установени в друга държава членка.

Практическото приложение на тези промени се изразява в данъчно облагане на всички B2C услуги, където мястото на изпълнение на доставката е друга държава членка, което следва значително да улесни бизнеса.

При действие на новите правила за съкратено обслужване на едно гише, доставчик – данъчно задължено лице, което извършва вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на потребители – данъчно незадължени лица, установени в други държави членки, ще може да се регистрира и декларира извършените доставки, само в една от тях.

Освен данъчно задължените лица, установени в ЕС, от този режим ще могат да се ползват и лица, които управляват електронен интерфейс, чрез който се улеснява извършването на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки или някои вътрешни дистанционни продажби на стоки, както и лица установени извън ЕС.

В изпълнение на горните цели, ЗДДС въвежда и легална дефиниция за вътреобщностна дистанционна продажба на стоки и вътрешна дистанционна продажба на стоки.

Законът за изменение и допълнение на ЗДДС предвижда режимът да се прилага от 01.07.2021 г.

ii) Намалява се прагът за дистанционни продажби на стоки и някои услуги

Други промени, които предвижда изменението на ЗДДС, са обвързани с намаляване на прага, който ако бъде надхвърлен, ще се счита, че доставката по дистанционната продажба е с място на изпълнение в държавата членка на пристигане на стоките (чл. 20, ал. 1 от ЗДДС), респективно – относно доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, – ще се счита, че доставката на услугата е мястото където лицето е установено, има постоянен адрес или обичайно пребиваване (чл. 21, ал. 6 от ЗДДС).

До 30.06.2021 г. важат досегашните правила на националното ни законодателство, съгласно които този праг е 70 000 лв. годишно. Считано от 01.07.2021 г., с новия чл. 20б от ЗДДС, страната ни въвежда прагът от 10 000 евро на годишна база (приблизително 20 000 лв.), без стойността на данъка, който праг е общовалиден за всички държави членки на ЕС. С тази промяна се цели уеднаквяване на праговете във всички държави членки, което е поредната стъпка на ЕС в изпълнение на данъчната си политика, а именно – уеднаквяване на данъчноправната уредба в ЕС.

Съгласно чл. 20б, ал. 2 от ЗДДС, в случай че прагът е надвишен, Мястото на изпълнение на доставката по ще се счита в държавата членка, в която е установен доставчикът.

iii) Относно вноса на стоки с ниска себестойност

За дистанционната продажба на стоки, чиято себестойност не надвишава левовата равностойност на 150 евро (приблизително 300 лв.), внасяни от трети за ЕС страни, ще се прилага специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос, който се въвежда с новия чл. 57б от ЗДДС. Тази възможност ще е приложима за лица, които не са регистрирани за прилагане на специалния режим за дистанционна продажба на стоки (моля, вижте по-долу). Мярката за опростяване е предназначена за пощенски оператори, експресни превозвачи или митнически агенти в ЕС, които обикновено декларират стоки с ниска стойност.

Закон за изменение и допълнение на ЗДДС създава нов режим на специална регистрация за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, даващ право на данъчно задължените лица, включително които управляват електронен интерфейс, да се регистрират за прилагането на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

Comments are closed.

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency