Yearly Archives: 2011

Обезпечение на бъдещ иск

Чрез обезпечението на бъдещ иск законът дава възможност на кредитора предварително да подсигури удовлетворяването на дадено вземане срещу длъжника. Целта на процедурата е да се препятства възможността длъжникът в хода на процеса или преди това да се разпореди с имуществото си и да попречи на кредитора да събере вземането си. Поради това, когато за кредитора...
Read more

От 01.01.2012 граждани на ЕС получават свободно земя за второ жилище и за упражняване на икономическа дейност в България

От 01.01.2012г. следва да отпадне ограничението за гражданите на държавите-членки на ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, които не пребивават постоянно на територията на България, както и за юридически лица, регистрирани, съгласно законодателството на споменатите държавите, да придобиват земя за жилище или за упражняване на икономическа дейност. Ограничението е предвидено с Преходните мерки на Приложение №...
Read more

Особени залози

Особеният залог е способ за обезпечаване изпълнението на правни задължения. Измежду особените залози с най-голямо практическо значение се отличават тези, уредени в Закона за особените залози[1]. Причината за това е относително подробната правна уредба, която осигурява балансирана защита на интересите както на залогодателя, така и на заложния кредитор[2]. Правният режим, създаден от ЗОЗ е специален по...
Read more

Мерки за ограничаване на плащанията в брой. Пореден опит на изпълнителната власт в България за ограничаване на сивия сектор в икономиката

От 25.02.2011 г., с влизането в сила на Закона за ограничаване на плащанията в брой, бе въведено ограничение за плащане в брой на територията на Република България, когато плащанията са на стойност равна на или надвишаваща 15000 лв., или когато са на стойност под 15000 лв. и представляват част от парична престация по договор, чиято...
Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency