Monthly Archives: Октомври 2013

Въпроси, касаещи практическото прилагане на чл. 141, ал. 8, изр. 1 от Търговския закон

В §18 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ДОПК / обн. ДВ, бр. 14 от 15.02.2011 г./ се създава нова ал.8 към чл.141 ТЗ, с която се въвежда изискване, касаещо управителите на дружества с ограничена отговорност. Понастоящем текстът на чл.141, ал.8, изр. 1 ТЗ гласи, че управител на дружество с ограничена...
Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency