След приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. за дружествата от групата ХХХ ООД в България се пораждат следните правни последици за времето на извънредното положение.

1) През времето на извънредно положение всички парични задължения на трети лица към ХХХ ООД остават в сила и тяхното плащане се дължи. Но ако клиентът е изпаднал в забава с дължимо към ХХХ ООД плащане, през периода на извънредното положение ХХХ ООД няма право:
o да начислява лихви или неустойки за забавата,
o да прекратява договора предсрочно поради неплащането на клиента,
o да използва обезпечителни мерки, предвидени за случаи на забава (например – изземване на заложени вещи)

2) В отношенията със служителите ХХХ ООД има право да предприеме следните мерки:
• в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване ХХХ ООД може да възлага работа от разстояние (чл. 107з. КТ) или надомна работа (чл. 107б. КТ – но при ХХХ ООД това е практически неприложима хипотеза) на служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно (конкретните условия са в новия чл. 120б. КТ). Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол се определят със заповед на управителя;

• ХХХ ООД може да предоставя до една втора от платения годишен отпуск (тоест до 10 работни дни) на работника или служителя без негово съгласие (без значение дали има или не престой или намален обем на работата, нито дали ХХХ ООД е преустановило работа в предприятието или не);

• ХХХ ООД може да установи за целия период на обявено извънредно положение или само за част от този период в цялото предприятие или само в негово звено непълно работно време за служителите, за период до 3 месеца в една календарна година (чл. 138а. КТ). В този случай служителите получават само част от основното си трудово възнаграждение, която е пропорционална на изработеното време. Непълното работно време не може да е по-малко от половината от нормалното работно време. (ЗАБЕЛЕЖКА: ако в тази ситуация ХХХ ООД реши да кандидатства за държавната компнесация 60/40, то тогава ХХХ ООД ще трябва да изплати, респективно да доплати пълния размер на заплатите на служителите като за 8-часов работен ден, въпреки че те ще работят по-малко часове дневно. Този резултат се получи след публикуването на правителственото Постановление 55 и след неговото тълкуване, дадено от монистъра на труда и социалните грижи.).

• ХХХ ООД може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение (без значение дали има или не престой или намален обем на работата – само на основание обявено извънредно положение). В този случай служителите получават пълния размер на основното си трудово възнаграждение (без бонуси) и през времето на спиране на работа.
o в този случай ХХХ ООД има право да предостави целия платен годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.

• в случаите, в които в резултат на извънредното положение за ХХХ ООД е възникнал престой или спиране на работата като обективна последица (която трябва да е действително настъпила и да може да бъде доказана от ХХХ ООД; тук се разбират ситуации като липса на поръчки, липса на клиенти, липса на стоки или на доставки, както и други обективни фактори, които са породили бездействие, незаетост на служителите), то тогава за времето на престоя ХХХ ООД може да използва и някоя от следните възможности по Кодекса на труда, които не се отнасят само за период на извънредно положение и не се прилагат непременно в изброената последователност:
o едностранно да промени мястото и характера на работата на служителя по чл. 120. КТ;

o когато престоят продължи повече от 5 работни дни, от шестия ден нататък да предостави платения годишен отпуск на служителя без негово съгласие по чл. 173.(4) КТ;
o да предложи на служителя неплатен отпуск по чл. 160. КТ (тук се изисква съгласието на служителя);
o когато престоят продължи повече от 15 последователни работни дни, от шестнадесетия ден нататък да прекрати трудовия договор по чл. 328.(1)3. или 4. КТ.

3) Когато през време на извънредно положение определени категории служители поискат да ползват платен годишен отпуск, ХХХ ООД няма право да откаже. Тези категории са описани в новия чл. 173а. от КТ (бременни жени, майки, самотни бащи, непълнолетни служители, служители с увреждания, и др.).

4) По време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път а съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация.

5) По отношение на последиците от закона в данъчен аспект, моля, имайте предвид следното:

1. Относно корпоративния данък
1.1. Авансово внасяне на данък
В преходните и заключителни разпоредби на закона се предвижда данъчнозадължени лица по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане:
– Данъчнозадължените лица, декларирали нетна печалба от продажби през 2019 г. до 300 000 лв. да не внасят авансово корпоративен данък;
– Данъчнозадължени лица, декларирали нетна печалба от продажби през 2019 г. над 300 000 лв., но под 3 000 000 лв., да правят тримесечни авансови вноски на корпоративния данък;

– Данъчнозадължени лица, декларирали нетна печалба от продажби през 2019 г. над 3 000 000 лв., следва да правят ежемесечни авансови вноски на корпоративен данък.

Преценката по-горе се прави на база на предвидените текстове в Закона, според които през 2020 г. авансовите вноски по ЗКПО ще се правят при условията и по реда на глава четиринадесета, при съобразяване със следните особености:
1. когато до влизането в сила на този закон е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното; при необходимост лицата могат да подадат коригираща декларация по реда на чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане;
2. когато до 15 април 2020 г. е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното;
3. когато до 15 април 2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се декларират с образеца на годишната данъчна декларация до 15 април 2020 г., като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.

1.2. Срокове за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО
Декларирането по реда на ЗКПО данъчнозадължените лица могат да направят в срок до 30 юни 2020 г. (вместо 31 март 2020 г.), респективно да платят дължимите по реда на ЗКПО корпоративен данък и данък върху разходите.
1.3. Срокове за плащане на данък по ЗКПО

Корпоративният данък, който следва да се плати след приспадане на авансово внесените вноски, както и данъкът върху разходите следва да се платят до 30 юни 2020 г.

2. Относно данък върху доходите на физическите лица
Със Закона се удължава срока за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, отнасящ се за 2020 г., респективно за плащането на декларирания данък. Срокът е до 30 юни 2020 г., като данъчнозадължените лица, декларирали доходите си до 31 май 2020 г., ще могат да се ползват от 5% отстъпка за ранно деклариране (вместо до 31.03.2020 г.).

Важно напомняне:
!Не са предвидени мерки във връзка с ДДС.
Моля, имайте предвид, че вън от гореизброените мерки, не са предвидени други данъчни облекчения. Извънредното положение не освобождава данъчнозадължените лица от подаване на справки-декларации по реда на Закона за данък върху добавената стойност, както и от удържането и внасянето на същия. Сроковете са непроменени. Същото важи и за изпълняване на задължението за подаване на VIES-декларация и подаване на Интрастат информация.
! Не са предвидени мерки във връзка със осигурителни и здравни вноски.
Подаването на декларации образец № 1 и образец № 6, както и внасянето на здравните и осигурителни вноски също не се прекъсва – всеки осигурител в България следва да изпълнява задълженията си относно удържане и внасяне на осигуровки и данък върху доходите на физическите лица.

3. Държавна помощ за работодателите
Държавната помощ бе дълго време дискутирана. С §6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона възникването на това обезщетение стана факт.
Националният осигурителен институт ще изплаща на работници и служители 60 на сто от размера на осигурителния им доход за месец януари 2020 г., по време на действие на закона, но за срок не по-дълъг от 3 месеца. НОИ следва да преведе парите на работодателя, който има задължението да ги плати на работника или служителя.
Министерският съвет следва да издаде нарочен акт, с който да бъдат определени работодателите, на които НОИ да изплати обезщетение на служителите, които работят и са осигурени при тези работодатели.
Държавното обществено осигуряване (по-конкретно фонд „Безработица“) ще покрие разходите на държавата по предвиденото обезщетение за предприятия, които са преустановили дейност – това важи и за предприятия, които по своя преценка са преустановили търговската си дейност, както и за предприятията, които в изпълнение на извънредните мерки, принудително преустановиха дейността си.
Какви са сроковете Министерски съвет да издаде въпросния акт не е ясно. Какви ще са критериите също не е посочено.
Презюмираме, че работодателите, които принудително прекратиха дейност, поради Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на здравния министър, ще се ползват с предимство пред останалите.
Също така, тълкуването на §6 отличава критерият работникът или служителят да е бил осигурен при същият този работодател през януари 2020 г. Тук възниква практическият въпрос дали наетите работници и служители през февруари 2020 г., но преди обявяването на извънредното положение – т.е. 13.03.2020 г., ще имат право на това обезщетение. Отговорът ни на този етап е отрицателен, тъй като към момента те не са били осигурени за риск „Безработица“ от този работодател. Косвено извеждаме критерий лицето да има вече платени здравно-осигурителни вноски при същия работодател поне за 1 месец – т.е. поне за 1 месец да има вече внесени осигурителни вноски във фонд „Безработица“.

4. Спиране и удължаване на срокове.
4.1. Спиране
От 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат:
• процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства;
• давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти;
• сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства.

4.2. Удължаване
Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение:
• сроковете, определени в закон, извън гореизброените, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти;
• действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.

4.3. Давност
5-годишната давност също спира да тече по време на извънредното положение, респективно позоваване на абсолютната 10-годишна давност няма да бъде възможно.

4.4. Също така:
• Законът предвижда срокът по чл. 193, ал. 4 от ДОПК, в който публичният изпълнител следва да предаде на синдика имуществото на длъжник с цел реализацията на същото в производството по несъстоятелност, спира да тече;
• Няма да се образува изпълнително производство по реда на ДОПК, освен когато е необходимо да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда;
• Принудителното изпълнение по ДОПК се спира; извършените до спирането действия запазват силата си; след спирането публичният изпълнител не може да извършва нови изпълнителни действия, но може да извършва действия по обезпечаване на вземането, както и разпределение на суми, постъпили по изпълнителното дело; изпълнителното производство се възобновява след изтичането на срока, за който е обявено извънредното положение; преди изтичането на срока на извънредното положение изпълнителното производство се възобновява с разпореждане на публичния изпълнител по искане на длъжника, за изпълнение върху:
а) вземания и парични средства от банки;
б) вземания от трети лица;
в) вложени ценности в трезори, включително и върху съдържанието в сейфове;
• след реализиране на изпълнението върху вземания и парични средства от банки, както и върху вземанията на трети лица, изпълнителното производство се спира;
• срокът по чл. 246, ал. 10 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс спира да тече (7-дневният срок, в който публичен изпълнител следва да въведе купувач в имот).

5. Годишен финансов отчет и одиторски доклад
Срокът за годишния финансов отчет, респективно на доклада на независимия одитор, се удължава до 30 септември 2020 г. Срокът за подаване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (бел. – когато не е осъществявана дейност през отчетния период) е 30 юни 2020 г.

Comments are closed.

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency