Изисквания за документация при трансферно ценообразуване във връзка с контролирани сделки

На 05.11.2018 г. Министерство на финансите предложи законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Законопроектът цели въвеждане на Мярка 13 от Плана за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (т. нар. BEPS мерки), разработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Предвиждат се задължения, отнасящи се за местни и чуждестранни юридически данъчнозадължени лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност в страната, и които осъществяват т. нар. „контролирани сделки” на територията на страната – т.е. имат търговски и финансови взаимоотношения със свързани за тях лица. За тези взаимоотношения ще трябва да бъде изготвена документация за трансферно ценообразуване, с която да се докаже, че контролираните сделки се осъществяват при такива условия, каквито биха били при независими лица.

Документацията се състои от местно и обобщено досие (обобщеното досие е необходимо при наличие на многонационална група предприятия, като предприятието майка го изготвя) и задължение за изготвянето й възниква за лице, което към 31 декември на предходната година извърши контролирани сделки, превишаващи праговете от:
– 8 000 000 лв. – за балансовата стойност на активите;
– 16 000 000 лв. – за нетните приходи от продажби;
– 400 000 лв. – при сделки с предмет продажба на стоки (без ДДС);
– 200 000 лв. – при сделки с предмет предоставяне на услуги (без ДДС), както и при сделки с предмет разпореждане с или предоставяне на нематериални блага или сделки с финансови активи;
– 2 000 000 лв. – при предоставяне на заеми или когато общият размер на начислените лихви и другите свързани със заемите приходи или разходи превиши 100 000 лв.

Законопроектът предвижда имуществени санкции за данъчнозадължените лица, чиято дейност не е в съответствие с предвидените разпоредби, а именно:
– за липса на местно досие или при непредставянето му – от 0,5 до 1 на сто от общата стойност на сделките, за които е трябвало да бъде изготвена документацията, а в хипотезата на предоставяне или получаване на заем – от 0,5 до 1 на сто от обща му стойност;
– за липса на обобщено досие – от 5000 до 10 000 лв.;
– за посочени неверни или непълни данни в документацията за трансферно ценообразуване – от 1500 лв. до 5000 лв.;
– при повторно нарушение имуществената санкция е в двоен размер.

Документация за трансферно ценообразуване няма да се изисква:
– при извършване на контролирани сделки с физически лица (не важи за едноличните търговци);
– от лицата, които са освободени от облагане с корпоративен данък по част втора, глава двадесет и втора, раздел II от Закона за корпоративното подоходно облагане;
– от лицата, които извършват дейност, подлежаща на облагане с алтернативен данък по част пета от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Изготвената документация не се подава в Националната агенция за приходите, а ще следва да се съхранява от данъчнозадълженото лице и да се представи при поискване от съответния орган по приходите.

При евентуално влизане в сила на промените местното досие ще трябва да бъде изготвена до 31 март на годината, следваща годината, за която се отнася, а за обобщеното досие – не по-късно от изтичането на 12 месеца след срока, предвиден за местното досие. Към момента законопроектът не е приет.

Като кантора , която предлага пълно обслужване в сферата на данъчното право, счетоводните услуги и одитът, ние, от адвокатско дружество „Ташева и Съдружници”, сме в пълна готовност да приведем дейността на нашите клиенти в съответствие с предвидените изисквания.

Comments are closed.

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency