Monthly Archives: Октомври 2011

Особени залози

Особеният залог е способ за обезпечаване изпълнението на правни задължения. Измежду особените залози с най-голямо практическо значение се отличават тези, уредени в Закона за особените залози[1]. Причината за това е относително подробната правна уредба, която осигурява балансирана защита на интересите както на залогодателя, така и на заложния кредитор[2]. Правният режим, създаден от ЗОЗ е специален по...
Read more

Уеб дизайн и разработка Orbis Agency