ПРАВЕН БЮЛЕТИН

I. Решения на Съда на Европейския съюз

Решение на Съда на Европейския съюз от 25.06.2020 г. по дела C-762/18 и C‑37/19

С Решение от 25.06.2020 г. Съдът на Европейския съюз постанови решение по дела C-762/18 и C‑37/19, по смисъла на което работник, който е уволнен незаконно, а по-късно е възстановен на работа в съответствие с националното право вследствие на отмяната на уволнението му със съдебно решение, има право на платен годишен отпуск за периода от датата на уволнението до датата на възстановяването му на работа. Същият този работник има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за периода от датата на незаконното уволнение до датата на възстановяването му на работа.

II. Актуални законопроекти и дискусии

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

В сайта на Народното събрание бе публикуван Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел на 01.07.2020 г.
В законопроекта се предвижда юридически лица с нестопанска цел са длъжни да декларират чуждестранно финансиране над 1000 лв., с изключение на финансиране от ЕС. Срокът за деклариране е 7-дневен, считано от датата на финансирането.

Декларацията се вписва в Регистър на финансираните от чужбина юридически лица с нестопанска цел.

Предвижда се Министърът на финансите или упълномощено от него лице да възлага извършването на финансова инспекция на юридическо лице с нестопанска цел по реда на Закона за държавната финансова инспекция

Законопроектът предвижда имуществени санкции по реда на Закона за държавната финансова инспекция при неизпълнение на задължението за деклариране, както и вписване на „временно спрян статут в обществена полза“.

Предвиждат се и промени в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, по силата на които председателите и членовете на органите за управление юридически лица с нестопанска цел, получили финансиране от чужда държава или чуждестранни физически или юридически лица, ще следва да подават декларация за несъвместимост и декларация за имущество и интереси

Преминат ли успешно законодателната процедура, разпоредбите следва да влязат в сила от 01.01.2021 г.

Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите

На 22.07.2020 г. Народното събрание прие Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите на първо четене. Предстои второ гласуване на въвеждането на абсолютната 10-годишна погасителна давност.

Припомняме, че на 25.06.2020 г. бе внесен законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите. Допълнението предвижда създаване на нов чл. 112а, съгласно който с изтичането на 10-годишна давност се погасяват всички вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено. Изключения от приложението на абсолютната 10-годишна давност са предвидени за задължения на физически лица, които упражняват търговска дейност като еднолични търговци, както и за задължения, произтичащи от непозволено увреждане и неоснователно обогатяване.

III. Съдебни решение на български съдилища

Решение на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 14 от 2019 г.
(обн., ДВ, бр. 61 от 10.7.2020 г.)

Конституционният съд на Република България постанови решение № 8 от 2020 г. по конституционно дело № 14 от 2019 г.

Делото е образувано по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 102, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), (обн., ДВ, бр. 63 от 4.08.2006 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 9 юни 2020г.). С искането се твърди противоречие на чл. 102, ал. 4 ЗДДС с чл. 4, ал. 1 и ал. 2, чл. 5, ал. 4, чл. 6, ал. 2, чл. 17, ал. 3, чл. 19, ал. 2, чл. 60, ал. 1 от Конституцията.

Конституционният съд отхвърля предложението за обявяване на противоконституционност на горепосочената разпоредба от ЗДДС, тъй като същата не противоречи на Конституцията.

Мотивите на съда, както и особените мнения на съдиите Атанас Семов и Красимир Влахов, можете да намерите на следния адрес:
http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/5a778e21-9816-4641-914b-fcbbd23dfdc1

При възникнали въпроси във връзка с правния ни бюлетин или относно друга тема, която представлява интерес за Вас, можете да ни пишете на имейл адрес: office@taschevapartner.com.

Comments are closed.

Web design and development by Orbis Agency